DOMÁCÍ LÉČBA NĚKTERÝCH FOREM ŠILHÁNÍVe spolupráci s ČVUT v Praze, FEL - Katedra kybernetiky


Zpět ČVUT

Cíl projektu: V současné době se v populaci odhaduje okolo 16% lidí, kteří trpí některou z forem šilhání. Léčebný proces začíná nejprve odborným očním vyšetřením se stanovením diagnózy. Pak následují pravidelné návštěvy lékaře za účelem kontroly vlastní léčby. Mezi tím pacienti v rámci léčby absolvují několika měsíční série ortopticko-pleoptického cvičení, na pracovišti ortoptisty, převážně jednou týdně (na zhruba 30 min). Mezi těmito sezeními záleží zcela na vlastním přístupu pacientů, zda se cvičení aktivně věnují i v domácím prostředí. Lékař nemá v podstatě žádnou průběžnou kontrolu, natož zpětnou vazbu, o skutečném přístupu pacienta k aktivní léčbě v domácím prostředí. Za tímto účelem byl nejprve navržen, a pak i vytvořen soubor speciálních úloh dostupných jako webové aplikace pro pacienty. Jako první velký přínos vytvořených úloh je jejich schopnost automatické adaptace se na aktuální stav pacienta a tím poskytnutí stále efektivního léčebného procesu. Druhý podstatný přínos spočívá ve schopnosti úloh odesílat všechny výsledky (pod kódem pacienta) pro pozdější podrobné hodnocení (a rovněž vědecké účely) a poskytnout grafické podání průběhu domácí léčby přímo lékaři. Lékař tak získá přehled nejen o skutečné aktivitě domácí léčby pacienta, ale současně o výsledcích jednotlivých úloh. Ty si může při kontrole pacienta snadno porovnat s kontrolními měřeními uskutečněnými v jeho ordinaci.


Vytvářený projekt principiálně navazuje na obdobný projekt, který je zaměřen primárně na tvorbu nástrojů pro diagnostiku různých forem šilhání. Avšak cílem zde popisovaného projektu je poskytnout pacientům soubor vhodných počítačových úloh přímo do domácího prostředí (nejen formou webových aplikací) zahrnující zejména tyto schopnosti:

Projekt je využíván teprve několik měsíců, což je pro celkové hodnocení zatím krátký časový úsek. Proto je nyní zaměřena pozornost zejména na hodnocení získaných výsledků / dat z domácí léčby za účelem vhodnosti / efektivnosti navržených úloh. Jeden směr hodnocení představují různé vědeckých algoritmy ve snaze zvýšit účinnost úloh pro konkrétní typy poruch například přesnějším hodnocením úloh, získáním objektivních informací o dané poruše z několika úloh současně, zlepšit schopnost adaptace úlohy atd. Druhý směr přestavuje grafické podání výsledků úloh / domácího cvičení lékaři za účelem snadné orientace ve stavu pacienta.Zodpovědná osoba: Ing. Petr Novák, Libuše Kozelková
MAJÁČEK o.p.s. (Mezioborová spolupráce v péči o dítě postižením zraku)
ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra kybernetiky